Giá Như Chưa Từng Quen

-

Bằng Cường

Sáng tác: Phạm Bảo Nam | Album: Bằng Cường 2012| Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ| Lượt nghe:

SauPhiên bản 1/3  Đánh giá: 130

Lời bài hát Giá Như Chưa Từng Quen

Đóng góp: Giá như chưa từng quen

Người yêu ơi bao năm tháng qua, đôi ta đã sống không cùng ước mơ. Người yêu ơi bao năm tháng qua, ta cứ cố gắng lại càng xa nhau.
Người yêu ơi em có biết chăng, anh pan>
Ngườame="_r />divâ_rept le" yêu,amenhayri pabr g th Civ cl="/Civ ng nhạnc. C paiv ngy? xóti t-_lyriv n> trirocn
khi nyêu, Ty x ann
BQT ơi ype=ờn />y
rea. Cncameo anbìlyrngn nua, mencit-_lyrrong pe=anhTypeiáepocameo anenh iá CpanChưng | >

l?q=Ph%E1%BA%A1m+B%E1%BA%n">Giá Như Chưa Từng > iá CpanChưng | "likkbpnnáe tĩref="close"Bằng Cườn, MVt-_ss="g Mp3 te tĩr-tit nhạid-box _l?q=Ph%E1%BA%A1m+B%E1%BA%-title-sinìmttp="ZW>-tit nhạ"likkthue=" ưenhe-loai-iết tạiclip)"> Tung-Quel" title="Xem thể loại Việt Name kh"ngl" t Na idan> Tm iá CpanChưng | >

l?q=Ph%E1%BA%A1m+B%E1%BA%n">Giá Như Chưa Từng > iá CpanChưng | "likk.zing"close"Bằng Cườn, MVt-_ss="g Mp3 te tĩr-tit nhạid-box _l?q=Ph%E1%BA%A1m+B%E1%BA%-title-sinìmttp="ZW>-tit nhạ"likkng>y< r/spa" clas/kn ="_blank" hrtg

Thêm vi"_lyricNavZaef=ng?l=.expand="rows4lyricVoti il /spewM "likg lplay" _0"> <="d"-1">&nb"pan riptl="ZMED_vip u" rel=ewờ" ng?lu" rel=ewox"-1">&nb="close"l="ZMED_vipdiv>

_0"> tMsg">"-1">&nblyricVotinone _tabContref="#onte r b>

&nbliáb"vote"ef=an> titleau" relclass="close">"-1">&nblnhạonteike-inonte ">

_0"> Newox"-1">&nblyricVotino"><"vote"

&nbl=an> id="_btnlyrass="one"ass="text3/hl="0">Gửi ng?l=2a properel="ZMED_vip"likonter icatont icaton icatonte block lyric-content" id="_lspan> v class=" blef="/">">

Thêm vspan> v cla id="_rows="7cheAtp="ZODU3O>divthor">Đóng span> v /imagslike-lyri/a> -Cuong/ZWZAGit="3timaserver.vars/6/8/6838d21dbthumb/165:"s5b0630759480880ebebc9885f_1396343076.jpg" /> divthor">Đóng span> ving islik"close">ivtt> ass="Tngn /h3>tls=ass=" Đ> H > ass="Ngputfspahls=ass=" 07/103.ziass="Que=c/b> ass="Công portnh i dtnls=ass=" C tĩrput tD"_mclntevtt> ass=Cuoclass="lyric GiC tĩref="close">

 • L>t H Spah usess="_

  b> clasthue tr(Bằa> clastĩrSaxoerAgen">NhnnMnh Nhaef="close">L> cl Từ ơi em l=" "n khanngùit=a cl rtìlyre" cirong iro thợ knh

 • L>mnh Bằmìlyn =oau.p">Chi iropa=="ne MPh3>i roterii hạn , Ttelót, loii llocannnh hg tType cPh3>i n> cue=" .f="/>rNisid= ivk"chevBằb rtìlyrrtãháú su tĩrt>Nhanputg h""_btau.Bằá> rtìlyrloưng nenau.p"đeTtbai-h"close">
 • L>>p"i ta 2005t-_lyrgian svâ_ Na gi

  nnăm thb ioc. Krong hneT" , lnăm th ơig khkhifn hgbài ba clcSg

 • L>Bằá> rtìly,an> ni panăh a>Typeiá >ôngrong knh thl
 • L> c n irocaih Bằ_lyrrtãhBằef="close">
 • L>epo"Htemeo mànrrtê idv" Như itet lyrrtám rerAgQTi id=t +-pn.hckboxeT"h-erì /p>div>i

  gQTv<> rbrG r/spa hN rTypele> â_repnh c c n iroca"Alyr
  L>

  pn nc meo user.3 " năm th rN knh <-ZWe="a/p>

  m Brepou d Brv" 2-_ss="g rTypeamev" rerAgQTi id=â_repnh c knhn Tlyr p>< g

  ef="close">

 • L> Brv" ef="close">
 • L>' clas:bype il /spewM t Naogưan>"likclass=|class="="like" reProf= {Ch idng?l="Xem 90Uid-box _ divblock lyric-c tylass="text/javh4div clastĩrtTyh

  Thêm vc"rows4 ng Lyriivbvblf=an> span> v /gbDo', 'usic/playlistng lass/Ly-Hait=o', 't"quftarche=_rep1px; _ tylttp="ZW>ht="39" alt=5ne"param na5ne"ttp:/L cH it=timaserver.vars/6/8/6838d21dbthumb/94_94b063075948/2/82f4d31f7b5575d3456c41e66c5dda45:"36247815- Gpg"alplikivbvblgv-zme"> span> v /gbDo', 'usic/playlistng lass/Aly-Th-t=o', 't"quftarche=_rep1px; _ tylttp="ZW>ht="39" alt=5ne"param na5ne"ttp:/AlyrTch t=timaserver.vars/6/8/6838d21dbthumb/94_94b06307594fypef3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800:"300172f(c Gpg"alplikivbvblgv-zme"> span> v /gbDo', 'usic/playlistng lass/styu-Kh/a>PrAgQt=o', 't"quftarche=_rep1px; _ tylttp="ZW>ht="39" alt=5ne"param na5ne"ttp:/Chgu Kr i tyQt=timaserver.vars/6/8/6838d21dbthumb/94_94b06307594d/f/dfcc2f0ebc84cd469d379f09ca0e0f9a:"304 if Gpg"alplikivbvblgv-zme"> span> v /gbDo', 'usic/playlistng lass/ =n-D" span> v /gbDo', 'usic/playlistng lass/Ma span> v /gbDo', 'usic/playlistng lass/Hi +-Thu ido', 't"quftarche=_rep1px; _ tylttp="ZW>ht="39" alt=5ne"param na5ne"ttp:/Hiin ="/c<=timaserver.vars/6/8/6838d21dbthumb/94_94b063075947/0/ e27b1f56ca45762a h5118b009046:"37276tp:/ Gpg"alplikivbvblgv-zme"> v g Lyspan> v_ss="riivlef="/"> v g L="http:/ef=-box _l?q=Ph%E1%_repdiv classB0%E1%BB%9Dng" title="Tìm bài hát của Bằn_ss="g Mp3 tBằ"lass="ng Cườngplik ih"> vblock lyric-cc"rows4 ng Lyriivbvef="close"Đ> T<> rQportKrcà(St"l do-ng Cườngid-box _/_ss="/De-T<> -Qua-Khu-St"l html">

 • ZB66OA locike" r_ss="-t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 9an param na9an ttp:/Đ> T<> rQportKrcà(St"l do-ng Cườngidalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf="close"Đ> T<> rQportKrcà(St"l do-ng Cườngid-box _l_ss="/De-T<> -Qua-Khu-St"l html">

  ZB66OA locike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_rep T<> rQportKrcà(St"l dplik icCivbvblass="ef=-box _l?q=Ph%E1%Tung-Qu loB0%E1%BB%9Dng" title="Tìm bài hìmttp="ZWg ilose"Bằng Cườna>BằBằ"=an> Tmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vc"rows4 ng Lyriivbvef="close"Bằ Beat Colg>id-box _/_ss="/-titg/ZWZAUBeat-Colg>

  ZBZ76C locike" r_ss="-t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 9an param na9an ttp:/Bằ Beat Colg>idalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf="close"Bằ Beat Colg>id-box _l_ss="/-titg/ZWZAUBeat-Colg>

  ZBZ76C locike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_rep Beat Colg>BằBằ"=an> Tmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vc"rows4 ng Lyriivbvef="close"S3, Em Ghụu.vnhn-ng Cườngid-box _/_ss="/S3,-Em-n">u-Alyhtml">

  ZBUE7Z locike" r_ss="-t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 9an param na9an ttp:/S3, Em Ghụu.vnhn-ng Cườngidalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf="close"S3, Em Ghụu.vnhn-ng Cườngid-box _l_ss="/S3,-Em-n">u-Alyhtml">

  ZBUE7Z locike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_repBằBằ"=an> Tmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vc"rows4 ng Lyriivbvef="close"Bằ Dan waRemixi2 -ng Cườngid-box _/_ss="/-titg/ZWZAUDan w-Remix-.html">Bằng CBOFWể locike" r_ss="-t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 9an param na9an ttp:/Bằ Dan waRemixi2 -ng Cườngidalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf="close"Bằ Dan waRemixi2 -ng Cườngid-box _l_ss="/-titg/ZWZAUDan w-Remix-.html">Bằng CBOFWể locike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_rep Dan waRemixi2plik icCivbvblass="ef=-box _l?q=Ph%E1%Tung-Qu loB0%E1%BB%9Dng" title="Tìm bài hìmttp="ZWg ilose"Bằng Cườna>BằBằ"=an> Tmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vc"rows4 ng Lymột playliivbvef="close"C paMk"t Sd= B ồn Nrẹ -Thi L=n Vid-box _/_ss="/Co-Mot-Su-Ban>-N laTh/a>L=n-l" nhtml">

  ZBW9WU locike" r_ss="-t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 9an param na9an ttp:/C paMk"t Sd= B ồn Nrẹ -Thi L=n Vidalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf="close"C paMk"t Sd= B ồn Nrẹ -Thi L=n Vid-box _l_ss="/Co-Mot-Su-Ban>-N laTh/a>L=n-l" nhtml">

  ZBW9WU locike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_repBằThi L=n Vidcike" rTmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vcclass="notificat

  Thêm vspan> v g Lyspan> v1px; riivlef="/"> v g L="http:/ef=-box _l?q=Ph%E1%1px; loB0%E1%BB%9Dng" title="Tìm bài hidoilose"Bằn1px; a>BằBằ">Video Clip, MV Bằplik ih"> vblock lyric-cc"rows4 ng Lyriivbvef=-box _l1px; -clip/De-T<> -Qua-Khu--titg/ZWZA/"-1C8U6ể looilose"l=> T<> rQportKrcà-ng Cườngidcike" r1px; -t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 12ortparam na7Cuottp:/Đ> T<> rQportKrcà-ng Cườngidalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf=-box _l1px; -clip/De-T<> -Qua-Khu--titg/ZWZA/"-1C8U6ể looilose"l=> T<> rQportKrcà-ng Cườngidcike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_rep T<> rQportKrcplik icCivbvblass="ef=-box _l?q=Ph%E1%Tung-Qu loB0%poser" tng" title="Tìm bài hìmttp="ZWg ilose"Bằng Cườna>BằBằidcike" rTmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vc"rows4 ng Lyriivbvef=-box _l1px; -clip/De-T<> -Qua-Khu-Tptnlerhtml">

  6C7O0ể looilose"l=> T<> rQportKrcà(Tptnlerdo-ng Cườngidcike" r1px; -t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 12ortparam na7Cuottp:/Đ> T<> rQportKrcà(Tptnlerdo-ng Cườngidalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf=-box _l1px; -clip/De-T<> -Qua-Khu-Tptnlerhtml"> 6C7O0ể looilose"l=> T<> rQportKrcà(Tptnlerdo-ng Cườngidcike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_rep T<> rQportKrc (Tptnlerdplik icCivbvblass="ef=-box _l?q=Ph%E1%Tung-Qu loB0%poser" tng" title="Tìm bài hìmttp="ZWg ilose"Bằng Cườna>BằBằidcike" rTmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vc"rows4 ng Lyriivbvef=-box _l1px; -clip/In-ClubUO704html"> ftn DJ Oxyt=an> 1px; -t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 12ortparam na7Cuottp:/In Clubi: 4 -ng Cường ftn DJ Oxyt=alplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf=-box _l1px; -clip/In-ClubUO704html"> ftn DJ Oxyt=an> Do', 'usic/po', 't"quftarche=_repBằBằ ftn DJ Oxyt=an> Tm ftn DJ Oxyplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vc"rows4 ng Lymột playliivbvef=-box _l1px; -clip/D>u- =i-AlyhCpa-Khochtml">idcike" r1px; -t="3Do', 'usic/po', 't"quftarche=_rep' 12ortparam na7Cuottp:/l="u Pr i Aly C6" Kroc-ng Cườngidalplikivbv">

  Thêm vm clriivbvbss="sf=-box _l1px; -clip/D>u- =i-AlyhCpa-Khochtml">idcike" rDo', 'usic/po', 't"quftarche=_repBằBằt=an> Tmplik ass="> vblke-infovlke-infovbv">

  Thêm vcclass="notificat v

  Thêm vc"rows4 id="_lcommt" rl> v success c"rows4 id="_="http:/Bìlyrlue commt" ont"fa" re_0"> commt" Ct"fa" rk

  _0"> commt" Nốoxriivb success none _tabContat-bnapplriivbvC clenr prlonh

  gQTef="/thc padụu, loau.
 • -h -hn> /2f ne" ">q < g n>ypea.> vblFZW" hreommnetNố"txidoilose"l="ZMEt=an> titleGilikivb mlasommt" DivGilicat vtgv-z_0"> " csommt" DivGilicat vtgv-zcike" rcommt" oay mriivb gv-zcike" rava"//<=t v xtasommt" rerass="one"ass="tortcike" rcommt" oid="_btnly3/hl="0">anng ĩra>Bằb s="sommt" ">Gửi cike" rbuttplriBìlyrlue i dg_0"> commt" styrêncike" rcommt" octyr">0 k c nreass="> vb tgv-z_0"> commt" L="ZW6cpagnttidopagnttid3/hl="0"> licat vtgv-zcike" rpagt" l> vs"> _0"> pagt