1strn> href="htim-kiem/bai-hat.html" ?q=B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9D" />tle="UpTìmài hát Gicng Cường 3a> tle="UpTìmài hát Gicạm Bảo Nam, a>bum.h/Bg-xeong/Z-201 ang-Cuong/ZW6IZAUO7html" t>ng Cường 3 201 a>ệt Nam, a>Nc chTrẻa>teda-="_m6ICFZW" />teda-potal="> scrn>l="_"_b0b12126082e0ad48ad919db197894ba cll="_k="7205948528-22651 rep="_m6ICFZW" />Thícha> scrn>lớcta> VI 'unxt/htvascript" '; s">'; oteda-yliou"_bbuttot_coun mateda-sr-cafkBt"ctfae {mateda-s=efctfae {mateda-ef="/"tp://me..zing.vn/">i-hat/Gia-Nhu-Chua-Tung-Quen;sang-Cuong/ZW6ICFZW.html"/> scv cIdhd16)qq='?t='+Mhna.ng mai; ifcument,'.wre_n('ioect']r="_moaylie>"omss="="_mclsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-44455354026> oce.ibe (http://stwnload t.macre" di"om/anpub/shockwave/cabs/fss=h/swfss=h.cab#rsion']=7,0,19,> odth="1464> oight="3916> ' <+'3_1.csswf'+q+'/> ' +' ' +' ' +' ' +' ' +' rc="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/imfss=h/ngsu_3_loaylie>3_1.csswf'+q+'/>fss=hr c ="ng" ="_0&tocoatirt=ue) &lnsL_Vttp://mp3.zing.vn';/lnsong.h-lnsoLGcmyLGsAFEcQaJyLFctvmZG&xt/had=' urs" nk" + '/> iv cl="_m_ml"/Pckie>Vtmss="tbne" idyle="lepaddgsu-ft: 91x; scv cI iv cl="_mjp_concair o_ remss="tbjp-auoi$"ne">m-kiem/bai-hat.html" ?q=a-N+u-C+ua-T+ng-Q+en B"iá Như Chưa Từng Quen -a>m-kiem/bai-hat.html" ?q=Bg-x+ong/Zremss="tbjp-pee" i$"nee>
e="_mrgb-tooico>VIink hrtle="UpDị (tvụid="_dinseR"neTg","omss="tbwmctionve _nseTabrel="_surgbR"neTg",">Dị (tvụa> ink hrtle="UpThêm vào aylist.hid="_dinseAd cop="_m6ICFZW" /emss="tbadd _nseTabrel="_surgbPylist.hi>Thê/a> li> ink hr="_m_nseEed/bremss="tbbed _nseTabrel="_surgbEed/br>Ch */sẻa> ink hr>tle="UpBáo lỗi mpGóp ýid="_dinseRepo"><>Báo lỗia> il> iv class="matooico>rs"d-tooico>one" _rgbCtent="id="_dirgbLe"," hrtle="UpĐó" />mss="tbcssltrnox _cssltTabreef="/"#rel="_surgbLe"," Đó" a>Thê/ vào dh"> sáchêu ơáncha>p hr="_m> ocss="_bbuttot os"dFavLe","el="_sng" cop="_m6ICFZW" />Yu ơáncha>Thê/ vào Pylist.h cThê/a> liv c iv class="mag",-tef=iiss=tichil>Tm o một aylist.h mớinip

ne="q"txtTee" Pl /> hr="_meeateElPl nk",6ICFZW" />ef="/"#recss="_bbuttot onseCal-t Pl nk",rel="_stxtTee" Pl nk",6ICFZW" />Tm o mớinirree" ="Đó" />mss="tbcsslt" sc href="ht#remss="tbcssltrnox _cssltTabreree" ="Đó" />l="_m_rgbEed/br>Đó" a>FkBtbkiescel.m>M snhúng:li>el.m> xt/haal-ocel"_b3> owser145> ocss="_btxtea --_srr_txtname="q"ng" c scxt/haal- scp

Tãộsu pt GVt/>Nc chnềnb o>?MjAxMi8wOC8xNS8xLzgvInagaMEMTg2YWUzZDI1YWJmNzg4Mzg3MzUwZjEwZWNkZTYxNDmUsICdUngWeBXAzfEdpw6EgTmjGsCBDaMawYSBU4WeBdUngrWeBmmUsICgUXVlWeBnxC4WeBqxWeBmmUsICgQ8aw4WeBdUngdWeBmd8MXwita put type="tehp de ti="_m_ronNoAut malue="" tp://me..zing.vn/">b o>?MjAxMi8wOC8xNS8xLzgvInagaMEMTg2YWUzZDI1YWJmNzg4Mzg3MzUwZjEwZWNkZTYxNDmUsICdUngWeBXAzfEdpw6EgTmjGsCBDaMawYSBU4WeBdUngrWeBmmUsICgUXVlWeBnxC4WeBqxWeBmmUsICgQ8aw4WeBdUngdWeBmd8fDIta put type="tehp de ti="_m_ronInf>one" _rgbCtent="id="_dirgbPylist.h" shref="/b#remss="tbcssltrnox _cssltTabreree" ="Đó" />l="_m_rgbPylist.h" scThê/ vào dh"> sáchêu ơáncha>p hr="_m> ocss="_bbuttot os"dFavrel="_sng" c Yu ơáncha>Thê/ vào Pylist.h cThê/a> liv c iv class="mag",-tef=iiss=tichil>Tm o một aylist.h mớinip

Tm o mớinirree" ="Đó" />mss="tbcsslt" scshref="/b#remss="tbcssltrnox _cssltTabreree" ="Đó" />l="_m_rgbR"neTg",">Đó" a> sc dl-one *rgsu>/nhrmss="tbol _isic"kB" title="UpNc chc rel="_sIMSIK_6ICFZW" / sne="q"á Như Chưa Từng Quen Bautne="q"ng Cường 3" sc á c heng qucg-Q cp vào ngày 31/5/2014.hưâtyphà"> c Bơnuenýhônchã sốn dụ-Q dị (tvụ ueg" á i gn 3 a, .rel="_sZRBTM_Vtyne="q"á Như Chưa Từng Quen Bautne="q"ng Cường 3" sc á c heng qucg-Q cp vào ngày 31/5/2014.hưâtyphà"> c Bơnuenýhônchã sốn dụ-Q dị (tvụ ueg" á i gn 3 a, .rel="_sZRBTM_Vtyne="q"á Như Chưa Từng Quen Bautne="q"ng Cường 3">Nc chnền Zgsu Misc/nhref="/"#recss="_bcssltrnox _cssltTabreree" ="Đó" />l="_m_rgbDnlo>/Đó" a>-opem/ NâtQ cp nhrrget="_blank">eef="/">p">VIb scVICh iếtypm iã ia><>nhref="/b#recss="_bcssltrnox _cssltTabreree" ="Đó" />l="_m_rgbRepo"><>Đó" a>6

Te >ti="_m_repo">Te > re >el.mollr_m_repo">Te > r>Pyli a, Nhcm.li>el.m> crn>Te >ti="_m_repo">Te > re >el.mollr_m_repo">Te >5">Kng cpyli đa ợc.li>el.m> crn>Te >ti="_m_repo">Te >3re >el.mollr_m_repo">Te >3">Cht lớctQ kém.li>el.m> crn>Te >ti="_m_repo">Te >4re >el.mollr_m_repo">Te >4">Thg ctinài hát Giông cã ng.li>el.m> crn> xncname="q"_repo">Te >ti="_m_repo">Te > ma >el.mollr_m_repo">Te >5">Lics xnc.li>el.m> crn>Te >ti="_m_repo">Te > /> >el.mollr_m_repo">Te >8">Kng cwnload t đa ợc.li>el.m> crn>Vtne="q"_repo">Te >rel="_s#_ry orCtent="id="_direpo">Te >9ma >el.mollr_m_repo">Te >9">Lỗi ônc.li>el.m> crn> ocss="_btt/haal-one" i scxt/haal-/nhref="/b#re="_m_nseRepo">Smit(zremss="tbbuttot"iửbaiáo lỗiscMsgBox sbr="_m_repo">Msg">C Bơnuýhiếnãó" góp cMsgC>rree" ="Đó" />mss="tbcsslt" scTe >4"l="stylesheet" "dng.h-inf">Te >4"l=eck lyriail-ntenttedr="_" Li orConcaifir ocss=_ lyriItUpXfirLifir<>nhref=t(zremss=nlext lyri _ lyriNav Mi"eree"Saue >rel=_ lyriIK_6ICFZ_e >Sauiscbs="ơi /an 1/P3 dY_ rree" =hcơcnt->Vtne=83970u6" ti=d-IK_6ICFZ-83970u6"l etu-e > iscrree"a/>nt->Vtne=83970u6" ti=u-IK_6ICFZ-83970u6"l etue > is><>hà3, ge-sY_ 13P3<_ _ bài hát3<_ /h3ukG"

owe >{exa.nt=" owe >i" san idmss= lyri-auethlfi><>Đó" ge-s:a anl etuZMED_ht/.of_gchuon?l=2 >im> crn><_ m
m Người yêu ơi bao năm tháng qua, đôi ta đã sống không cùng ướcmơ. Người yêu ơi bao năm tháng qua, tap ap n n óltypmcyphg xpMuaau.
m Người yêu ơiUpXcó b ichăn=' hà Giông"> ynmot.h lltya m Vn vnquynu /hc /ahg o ng.mahtanahtri li đang n guaau,i hy xUpX như cãó quenûng 3 yltypm s014.hac ch UpXbìhà yn n ơi?q=Bg Cuonisthuãcg" û ocan.p href="(the-loai/">i-hat/GiVi-1.Nam/IWZ9Z08Itml" idtle="UpXete llmah/GiVcNaké#recss="_mtxtBes/GiVcNakis> cp rn, vinadl-on, vietwre'}) tải nhạc cuiôn,p iVcnn c chnền Zgsu Ch Giacn.pn>rree"?q= -N+14.MP3-T+ng Quee",reef="htim-kiem/bai-hat.html" ?q=a-N+u-C+ua-T+ng-Q+en B"= -N+14.MP3-T+ng Queisrree""UpTìmài há, MV=' Albuóp c< Ch ĩ?q=Bg Cuonénhref="htim-kiem/bai-hat.html" ?q=Bg-x+onNamoatlist>?q=Bg Cuonisng ytri i" Zgsww3 / NâtQ ctypmkhocn lên Zgsu m inT tải nhạc c>Cht lớctQ s lloi les.kG"Y/p> c"UpXeoyph /aisd -s:a an ti=" lyriNo-mIK_6ICFZ"n> d; ><>Đó" glt> bài hát Tí"> xinhcn.p#recss=_ lyriNewc"kB"l et_ lyriNewcoxIK_6ICFZpn>rree"><>Đó" glt> bài há">typm iã ia. d;3<_ MsgIK_6ICFZt(zremss="tbnoticationl-one"kG" d;3btedr="_" Lio">IK_6ICFZt>imbnkG" n.p#recss="_bcs _ lyris"dMsgC>rree" ="Đó"l etu_ lyrio">MsgIK_6ICFZta>b skG" cp Smit(l etuZZW6ICFZfi><>Đó" giskG" ;3< scvkG"3< scvkG3< scvkG dceck;singeg.h-inf">" ecijp-pee"n.pn>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9De>cect-Tti="k bAatlisronIn>Idhi" san idmss=;singeg.imageal-/nhref=//nghe-sm.h/Bg-xeon >iq oight=""_b5 mais3<_ rree""q"ng Cường#recss="tbbutto_stCseAu_stsm.lensere >nhref="/nghe-sm.h/Bg-xeon >"q"ng Cườnais3<_ tng_ ệt Nam,/pG" c/ni_ nng_ TDio{exa.nt=" ow2 >CCh ĩn.pn>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/istyn "> t Đa Hcùng Cườn Ssih era ueg o m3,ayliìhà"ó == yền "> ống/nghệthut( TᡇtGicrree""q"ng Cườn >nhref="/">m-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/is 3 n ó đrenmê (tt/nghi há.
m ><> "c c o iop#ghhc Thgv,">ac cn mmkhn acc h oghMuuiaht.hưo, nưhghgc mơ ânmn cp nh GiThghn iđeobauótyphng rmahtchTr.
m
m ?q= liìhà (t GiThg Gighgs ln m iã g" á đ,">ămmn m n v hà"rmahmn t,g CườngtyThgtyhh3 (tt nhquy inThh3tch ln m ChGit3 /nưhgchi, v(tt 3 ghnh tch>M shh3tn itGic m
m a/>ngliãóvmahtcò tc đa ởtQópXban ncn c 8X>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/isítm nhtu ó ó shh3og,">m ânmn c. V g"> Gahthônera d s typhng Ch ĩNak Đahh3p> a GiX n k i đa g"> mn hà"Gic iGitf=imtn p,i htflóto, nimtliac CườnX n n ty t đa ở > i/a cuãc. m
m Dù i đa g"> ChG đa ởAgee oghệthut"Gic<3,= liìhà nưhgncnóo ngđ đ,c ht>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/isu ó n gchT nimt Gi hă. hc ùng o mnNgườibạhct.hư oghMtypm oầic. KGiThghnc h o, Người quea, n gctyư n hc cn Sypm"" nh>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/ishu yn đ,c ht .. tnht.,">ea,=imtn p3 /nưhgncng 3 gkơi tr"Gic m'] br> m']Tuyngocac hhànaht.hTpcbé nn mcyư nưhgbù ln m CườnX ó Ngnhng o gcbaby v(ttrăngkhnhà n nmáglik ihhngn> mn.e Ah3tân 3 iedTiah yÇtChGit tnhncn, chThpyliiGitfnyn o t/n đa i n nma. Dòhg nn c nn mcuÑiúwaniahnyn tiahcncg" hà nn c ihghhghhtfi đa gchu yn og,">pinh. Hchàt.há tiah GiThg n p, v g"> tiahàsln ynhhghhtfbù goca br> m'] hh".
m KGiThg cntChGit>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/isòhh"> hngnác Ch Giac n nt hng (t "Gic< hàliãp l n hc bol 3 : 10 bÇ. br> m'] br> m']Năm2005liáhà n ub đacgocgclt>hc Gicrree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/is Gah hàsu pc h h' Albu n ầpy"Hhtfsclam nliêkév(tt bài itfichàliám edT> hng ét". m br> m']CuÑahnăm2007, Vcol2 "Wow! UpXliãv(ty" monIphoó ôntaip-ptopsu pc h h'nt o ttypmi đa gn> hóvmoólt>hctri t.hË tc đangânmn cs ác Ch Giac"Ahàe g ueg"ráahtim Updi"dTihà yÇt n pt" uiôfsc> hêị tcy tQ c uegác bảng x piahg uynth.
m br> m']Thhhg 101/509cn.pn>rree""q"ng Cườn >nhref="/">m-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/isn> p3tnc sclaera q"t jp-.3 " Ngườitch ln t->/hc o mmãyli vàhg sclatyhàmìh3 " Ngườitch ln t- Gic aãyv(tt2' Albutc đacv(tIphoó ônânmn c ln nh hhàảndh"yve o mn.pn>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/isánthh>rree""q"ng Cườngnhref="htim-kiem/bai-hat.html" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Dhtaarget="_blank"i"strong"q"ng Cườna_strong>/isx g-htihcnc đacliây.;3Y/pG" c/o>Vtyle="macl:b"" x;">.p#recss=dd at/hl _htewMcor"pl etu#_oatlisBauopnhref="/>"UpXeoyph /ais | da hr="_meProfbilCh nl etu/zmIW90U >nhref="/"><>Đó" gais3

Idhdc> oight=5_b5 alt=D nhngNc hcgThhiop src="http://image.mp3.zdn.vnthumb/94_94n/avatars1/7/1764735f68016993578443f5b6889h(0_132679983.1.pgaysaisdhdhdcc iv class=mhetfidhdhd D nhngNc hcgThhiais3> oight=5_b5 alt=Mahhg Qỳanhp src="http://image.mp3.zdn.vnthumb/94_94n/avatarsb/f/bf8e7a6e8ed8ce330ff69276b6cd0802_13322347571.pgaysaisdhdhdcc iv class=mhetfidhdhd Mahhg Qỳanais3> oight=5_b5 alt=Q3 g Du hp src="http://image.mp3.zdn.vnthumb/94_94n/avatarsd/2/d28-467ad52f24a50cc20d3d36aec89b_137621591.1.pgaysaisdhdhdcc iv class=mhetfidhdhd Q3 g Du ais3> oight=5_b5 alt=Nakp Cườnhp src="http://image.mp3.zdn.vnthumb/94_94n/avatars2/4/2418f8d5f3baa0c779d03b49011b12f6_140549473.1.pgaysaisdhdhdcc iv class=mhetfidhdhd Nakp Cườnais3> oight=5_b5 alt=Hhg Qỳan H nhnhp src="http://image.mp3.zdn.vnthumb/94_94n/avatars1/6/162e8296e79b4ee870eeeb45760d89db_13740285301.pgaysaisdhdhdcc iv class=mhetfidhdhd Hhg Qỳan H nhnais3-ok b= cp"vide_'sapoatlist>> oight=5_b5 alt=Akiras Prol src="http://image.mp3.zdn.vnthumb/94_94n/avatarsa/d/ad097947e34033c5c8f6c2635bc5550e_13781827791.pgaysaisdhdhdcc iv class=mhetfidhdhd -ok b= cp"vide_'sapoatlist>Akiras Proais3tle="UpT Albu GicAlbu hdcrree"Đa Tmoónu KGp a(Sn-nlpe)-nhref=/ Albu/De-Tmo-Qua-Khu-Sn-nlpn;sang-Cuong/ZZB66OA088tml"c ocss= Albu--ok b= cp"_sn_oatlis Albuf 3" odth=9e >> oight=9e > alt=Đa Tmoónu KGp a(Sn-nlpe)-ysaisdhdhcrree"Đa Tmoónu KGp a(Sn-nlpe)-nhref=" Albu/De-Tmo-Qua-Khu-Sn-nlpn;sang-Cuong/ZZB66OA088tml"c ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis Albuf">i-ha088tml" ?q=B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Gicrree"Bằhng Cườn Beat Colelecrio)-nhref=/ Albu/?q=Bg-xeongBeat-Colelecrion;sang-Cuong/ZZBZ76C088tml"c ocss= Albu--ok b= cp"_sn_oatlis Albuf 3" odth=9e >> oight=9e > alt=Bằhng Cườn Beat Colelecrio)-ysaisdhdhcrree"Bằhng Cườn Beat Colelecrio)-nhref=" Albu/?q=Bg-xeongBeat-Colelecrion;sang-Cuong/ZZBZ76C088tml"c ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis Albuf"Bằhng Cườn Beat Colelecrioais3i-ha088tml" ?q=B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Gicrree"SQ cEm G> uAhà-nhref=/ Albu/SQ -Em-?q=u-Ahn;sang-Cuong/ZZBUE7Z088tml"c ocss= Albu--ok b= cp"_sn_oatlis Albuf 3" odth=9e >> oight=9e > alt=SQ cEm G> uAhà-ysaisdhdhcrree"SQ cEm G> uAhà-nhref=" Albu/SQ -Em-?q=u-Ahn;sang-Cuong/ZZBUE7Z088tml"c ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis Albuf"SQ cEm G> uAhais3i-ha088tml" ?q=B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Gicrree"Bằhng Cườn DanPckRemixl2 -nhref=/ Albu/?q=Bg-xeongDanPc-Remix-201 ang-Cuong/ZWBOFWZ088tml"c ocss= Albu--ok b= cp"_sn_oatlis Albuf 3" odth=9e >> oight=9e > alt=Bằhng Cườn DanPckRemixl2 -ysaisdhdhcrree"Bằhng Cườn DanPckRemixl2 -nhref=" Albu/?q=Bg-xeongDanPc-Remix-201 ang-Cuong/ZWBOFWZ088tml"c ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis Albuf"Bằhng Cườn DanPckRemixl2ais3i-ha088tml" ?q=B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Gicrree"Có MnTt S3 gBQồn Nnn m-gThhi Lanh/Gyn ft3 Bằhng Cườn >nhref=/ Albu/Co-Mot-Su-Bhuo-Ngpe hai-Lan-/Ginn;sang-Cuong/ZZBW9WU088tml"c ocss= Albu--ok b= cp"_sn_oatlis Albuf 3" odth=9e >> oight=9e > alt=Có MnTt S3 gBQồn Nnn m-gThhi Lanh/Gyn ft3 Bằhng Cườn >ysaisdhdhcrree"Có MnTt S3 gBQồn Nnn m-gThhi Lanh/Gyn ft3 Bằhng Cườn >nhref=" Albu/Co-Mot-Su-Bhuo-Ngpe hai-Lan-/Ginn;sang-Cuong/ZZBW9WU088tml"c ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis Albuf"Có MnTt S3 gBQồn Nnn ais3i-ha088tml" Th%C3%A1i+Lan+Vi%C3%AAn+ft3A1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Gicc ocss="_mtxtBesThhi Lanh/Gyn ft3 Bằhng Cườnais3<_ VideoClip, MV Bằhng Cườnais3 hdcc ocss="vide--ok b= cp"_sn_oatlis"vide >ic ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis"vide >>i-ha088tml" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Gicc ocss="_mtxtBesBằhng Cườnais3<_ c ocss="vide--ok b= cp"_sn_oatlis"vide >ic ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis"vide >>i-ha088tml" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Gicc ocss="_mtxtBesBằhng Cườnais3<_ -ok b= cp"_sn_oatlis"vide >i-ok b= cp"_sn_oatlis"vide >InClubg 3 4ais3i-ha088tml" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9++ft3A+DJ+OxyNamoatlisthtirree""UpTìmài hác Gic<âus PảiAhàC/hca KGicg-c ocss="vide--ok b= cp"_sn_oatlis"vide >i<âus PảiAhàC/hca KGicg-c ocss=" tracyLink" tracn-nllrf>-ok b= cp"_sn_oatlis"vide >><>us PảiAhàC/hca KGicais3i-ha088tml" 1m+B%E1%BA%B1ng+C%C6%B0%E1%BB%9Namoatlisthtirree""UpTìmài hác Giceckcomm ntsdhd p ecijp-pee"Bihàluhcn_ hó=">ệtcó d uo, nữóbihàluhcsmahn.pc ocss=bluere >taarget="_blankpnhref="" tp://me..zing.vnhhuon-o /Cuon-duon/251:lttp>qp-g nhhaish"yv/a xóa.dhdh3 hr="_ommnetNmanc onl irree"><>Đop#recss="_bcs >iisdhd3Y/pG"c scvIdhic iv ti="m"dMomm nDiv >i scv hic iv ti="_m_Momm nDiv >i scv hic ivc ocss=comm na.momfidhd c ivc ocss=avataal ldSle="racs)rinlieurl("" tp:/avataa.me.zdn.vn/gv-_noavataa50.png)s G-_meeat dheole 2pxl2pxx;"dhdh3_ oight50&l=2 >im> crndhd scv hdc/pG" < scxt/hatnmone=srr_Momm nh+ ti="rr_Momm nh+z-ocel"_b5"idwsee >c ocss=comm na scxt/hat(roi-="_m6ICFZW"Hhy "r>Ch"yc G ogĩ GicSmit(c ocss=buttiofiBihàluhiisdhdhdc_ idypmnhc50 knutnnc_ 0 knutnc_ e=_pagn-durionuc ocss=pagn-durio rr_Righộdrigh10>frighfidhd ildhi scv i scvi scv hddcc> ; dhdcument,'.wrln('c> ; if (ioypof (Ads)jor= "swfoec") ({ Ads. iVZ>rnRigheoe);a= dhdcument,'.wrln('c scv> ; dhdcument,'.wrln('c scv> ; < d > ; dhdcument,'.wrln('c> ; if (ioypof (Ads)jor= "swfoec") ({ Ads. iVZ>rnRigh2oe);a= dhdcument,'.wrln('c scv> ; dhdcument,'.wrln('c scv> ; < d > ; dhdcument,'.wrln('c> ; if (ioypof (Ads)jor= "swfoec") ({ Ads. iVZ>rnRigh3oe);a= dhdcument,'.wrln('c scv> ; dhdcument,'.wrln('c scv> ; < i scvi scv