script tanguage="javascript" < ar cflOject'ch swfoject'jetEFlashPacyerVrsion3); iar cisHml"5ch location.herrch(insex,f('MisHml"5) >= -1) {?{rue) : fase iar cisDisHml"5= fase iwitch (true) { ase uavigator.userAgent;insex,f('MFresfox) > -1: isDisHml"5= rue); reak; ase uavigator.userAgent;insex,f('MMSI');> -1: isDisHml"5= rue); reak; f (t(!isDisHml"5 &&cflOject'.major = ') {||MisHml"5 { mC('#oplayer').remoi();a mC('#_tml"Pacyer').remoi(Clas=('hni"); vdar cTML 5_SIN_ch 'kins/mjplayerv01 lyrf ocument,.wrte_(' ); vdmCore.baddSripti(0ttp://mtatic.mp3.zin.vn/a'Fd TML 5_SIN_Fd 'cs/ajquerymin.js", 'unction( ( { mCore.baddSripti(0ttp://mtatic.mp3.zin.vn/a'Fd TML 5_SIN_Fd 'cs/ajquerymjplayermin.js", 'unction( ( { $("#jquery_jplayerv1").jPacyer({ esady: fnction( ( { $(this).jPacyer("eatM"dil" {e C3_: http://wC3_1ing.vn'html;5/ong"/ZHJntZHszzbCcEzyyFnZG" ); $(this).jPacyer("play";a } solmion.: httl"/ supplied: hC3_" ); ); ); /script> < /divcid="dtimas-ds-oi(rlay" /sdiv> ocument,.wrte_('/inDịh (vụ/sa<Cha *sẻ/sa<3olas=s"rry _btsTab" el="s_iabRepost><í lỗi/sa<Thmvào ldnh sách yêutyhch /spYêutyhch /sa< /p>Thmvào lPacylise caBấn

ihm/sa /p>To một playlise mới

/ hid="_reateEPl_Lne"W6OCU8E" /tef="h#" olas=U"butto vbtsCesat"Pl_Lne"" el="stxtTmle"Pl_Lne"W6OCU8E" >To mới /bhid="_dsdLne"Msg"/ htef="h#" olas=U"cossn-aox _cossnTab" imle"="âg/"3el="s_iabEbed/">âg//sa</ibel.>Cha *sẻ:/sibel.>/ htef="h#" hve="tzm_sars " olas=U"isars iing.32 fn-sars -ing./himle"="Cha *sẻlàn CZng. M. Fck boki/sa<< htef="h#" olas=U"isars igp32 fn-sars -galuo" imle"="Cha *sẻlàn CoogleA+">oogleA pluMãnhaúng:/sibel.>/ext/aesacodl=U"30" owse="10,colas=U"txtrena-_sar_txt"nave="tong"

Tđộg. pát Nạc cnềnMãnkệu cũ /inputtype="thdpde" cid="_triNoAut_" value="ttp://mp3.1ing.vn'/b"o"?MjAxMi8xMS8zMC9kL2YvInagaMEZGY2OTA3ZGY2YTM4N2I1Y2M2NDkzZTA3Yjk0MjA1M2QdUngWeBXAzfEPDsyBM4WeBq9EVEcUIbaBfELDrWNoIFBoxrDGoW5nfHwy /> /inputtype="thdpde" cid="_triInfo> value="MTA3NDQyNjg5NHx8mUsIC29dUngZ3x8ZjMxMTA4MWEyZjgwMDU1ZWU2OWEyMDVjMjE3YjViYjI /> /sp>Thmvào ldnh sách yêutyhch /sp /p>Thmvào lPacylise caBấn

ihm/sa /p>To một playlise mới

/ hid="vreateEPl_W6OCU8E" ntef="h#" olas=U"butto vbtsCesat"Pl_"etl="txtTmle"Pl_W6OCU8E" >To mới /bhid="_dsdMsg"/ htef="h#" olas=U"cossn-aox _cossnTab" imle"="âg/"3el="s_iabRig.Tng",>âg//sa<ii nhạc c(Mện pá)/ta</ holas=U"icon icon-disale *_rbtBt"M. imle"="Dịh (vụ*hạc cnềnCZng. M.*sẽmhíh hẝ cngừg mhng *cypvào lngày 31/5/2014. Châ tyhàh cám n lQuý kátch â*sử dụg *dịh (vụ{rung"hẝi gan 3qua." el="sZRBTM_"/rhve="tó Lẽ Em cuhve="tích Phương " /sa<< holas=U"butto disale *_rbtBt"M. imle"="Dịh (vụ*hạc cnềnCZng. M.*sẽmhíh hẝ cngừg mhng *cypvào lngày 31/5/2014. Châ tyhàh cám n lQuý kátch â*sử dụg *dịh (vụ{rung"hẝi gan 3qua." el="sZRBTM_"/rhve="tó Lẽ Em cuhve="tích Phương.// htef="h#" olas=U"cossn-aox _cossnTab" imle"="âg/"3el="s_iabDwnl">âg//sa< el="s/ownload /asng"Co-Le-Em-Bich-Phuong//28- irgut=U"_ifrTemp">/ta<< hitle"="ii nhạc c28-Kb" tef="http://mp3.1ing.vn'/ownload /ong"/o-Le-Em-Bich-Phuong/ZkHJnyZHNzlFgJuzyLFcTbnLn" olas=U"butto t_btsDwnload > el="s/ownload /asng"Co-Le-Em-Bich-Phuong//28- irgut=U"_ifrTemp">ii nhạc c28-Kb/ta</ta<< hitle"="ii nhạc c20 Kb" tef="h#" olas=U"butto tdisale ">ii nhạc c20 Kb/ta</ta<< hitle"="ii nhạc cLssless " olas=U"butto tdisale ">ii nhạc cLssless /ta</ta<đểdownload tnạc c20 kbps loisless Vmện pá ká *gệ hanvàotản ưở *nhệu*dịh (vụ{cẺt lượ *co koátctẻCZng. Mp3,*gá ưu âinoh thág mầutyên .m/ htef="h/vip">Chatyếttyi ây/sa<

<âg//sa<
Bnvgặpvúnđề gìko nhghebài hát Cnày?/sh6>

value="Pacy3quá cẺm"nave="t_repostTpe cid="_repostTpe 2"3> /ibel.folr="_repostTpe 2">Pacy3quá cẺm./sibel.>/scpn > value="Ká *pacy3đợc"nave="t_repostTpe cid="_repostTpe 1"3> /ibel.folr="_repostTpe 1">Ká *pacy3đợc./sibel.>/scpn > value="CẺt lượ *kém"nave="t_repostTpe cid="_repostTpe 3"3> /ibel.folr="_repostTpe 3 <Ẻt lượ *kém./sibel.>/scpn > value="ih *tinbài hát Cká *âng"nave="t_repostTpe cid="_repostTpe 4"3> /ibel.folr="_repostTpe 4">ih *tinbài hát Cká *âng./sibel.>/scpn > value="Lrics< cư hoíh xtc"nave="t_repostTpe cid="_repostTpe 5 h> /ibel.folr="_repostTpe 5">Lrics< cư hoíh xtc./sibel.>/scpn > value="Ká *ownload 3đợc"nave="t_repostTpe cid="_repostTpe " /> /ibel.folr="_repostTpe 8">Ká *ownload 3đợc./sibel.>/scpn > value="oyhFr"/hve="t_repostTpe " el="s#_rryorCntent= hid="vrepostTpe 9 h> /ibel.folr="_repostTpe 9">Lỗi-kác./sibel.>/scpn >/text/aesaGửibà lỗi/sa<

/bhid="_repostMsg <óm n lý kếnđâg/ góp caBấn. BQTCZng. Mp3tyếp oẺnvàotsẽmgụi nquyếttyung"hẝi gan 3sớ nhỺt !/sb / hid="_repostMsgC/himle"="âg/"3olas=s"cossn" < < /divcclas=U"oLrics>< /cpn cid="_yricsNavW6OCU8E"_0,< / htef="h" olas=U"nxt/-yrics _yricsNav imle"="Sau" el="s_yricsW6OCU8E"_1">Sau/ta<Phên Cấn 1/./sb> /scpn > ó Lẽ Em /scring"

/cpn colas=s"yrics-utohor><âg/ góp: /cpn cel="sZMED_C3_?l=2">/tcpn > Vrsi I Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh.. Gây là đâu.. sao ko thấy tay anh ôm .cẺt.. GBo klu.em nâ*quenko nc Lnh rồi,. GNưg/ à msao kc Lhẝ níutyy anh Gâi vaiem nhgày càh/ gầy xnh .. GChoru GBuồ lạm pát bếttm nỡ yêutnh o nâi mìh hy arung"hy achiu*vềnhgợc*gó.. Gió bc LkẺha tyrtch m nyếu mềm. GSợ*gó*sẽmv vtìh cuốnLnh bớcni xnnời m nvềnmột mệ tyrời ká *tn /brh> GEm cẻhanh páco nðợc*bn Cnh ./brh> GVrsi I GBuốt*gá thạc c200u m- nhaie haỡàbrh> Giói và mvàhàonâo ớcniini xn,on và nmbrh> GióMhoÿu àorƑâu*dàonâ tay b l,h> GVrsRƑâmsao ếẝ àocntm. Gió *ownng/ xhoac y càh/i h /sai pámhobrh> Gióru GBug/ o thutyhchng | 32c./s tam ápàoợc"naon và .… ?h> GVrseaiếƑâi yài xnbrh> GióHc củaB /ol=Uotsẇ ho r Cbil cuh> GVrsG hn mủhẝ níc.h cáttybiutânhghelòn lạđay a"hẝe vƑâ xnbrh> GióEâ*quet. góvùìh hy lòngt..gócâm.scpn v <

nlonvẻsĩhtefe"="iiio ie,&t=ef="httpm-ie,mbai-hat/html"?q=Ti%Tiokie,&t=ompaoerA /itn o ie,&t=<nch góc: /, a" cu hyc h tẻĩhtefe"="iibài hát Cc,Cós_Lm/saaBấtẻĩh-Phune'/"3ola="httpm-ie,mbai-hat/html"?q=Ti%-+Phong/"3oomp=ru hid>-Phune'/"3o<nth lhPhniVitef="h" oe-oadi-albhat/Co-L-1Nam/IWZ9Z08Ihtml",3itle"="Xm nhẝesleaitem, nhlas=U"nxtTmle">iêtem, nh< htef="htihe-oadi-ai-hat/CNac -Te/zIWZ9Z088html",3itle"="Xm nhẝesleai -Te zIWlas=U"nxtTmle">iê -Te zIW<cpn -Phune'/"3o<nngrung"Cnh . M./sing *cypv< ht/ âkhni:1/. CZng. M. /sb xtPhi hạc c(Mcht lượ *co koisless Vm. < /chtef"sZME.icsCntent- owlas=U"nxtdy: ignl _viewM/sa">nhẝo/ gc <c pn cola"_yricsNavWotOCU8E" >T/sc} i ây/sa< vcola"_yricsNavBox> /CU8E"_1"las=U"nxtfication" ucc" >/te

/te

< tefe"="ih Phương " /s="httpm-ie,mbai-hat/html"?q=Ti%-%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /itch Phương /sa< 2> < ockbyrd="_rry hvAru hio> va> /sn colas=s"yri er=icfo" conhtef="h#" /e-si">N/-Phuong//28tcpwind"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/165/",5tars/b/6/b615052ed4693cd8c9e60c415053bdcb_1417518135.jpg" /> ="ingh Phương " /sth="101>colaght="161>colaibeiv > /sn colas=s"yri er=icf_namtcpefe"="ih Phương " /sc=U"oLrto t_btsng"Cn/>Tng"gth>160,c> /="httpme-si">N/-Phuong//28tch Phương " eiv > /snsdi > TCnh ttibe > BhìThach Phương,">pn

sdi > Ny cà erhibe > 30/09/ ht > Qt*gcá acpne > t Nam,/sa<, sdi > C và tvi d hnibe > CẻĩhđDa<< s="_dsdLru hiB< fc=U"oLre=""> /ngo="ewse4">/tcSerh viCnh năm athkhnaTo c c20, a"cnbiCluv góV *ht Ca N Sĩth ttotảDu y(vHv LCo-h> GVrsThahni: /,c c20 utyhch /sp: p { bgnladh> GVrsThh c*b/siâ r hiina A jplminh> GVrsT cát /sai i m o, lhi âm,c c20 a"cni xlà:h> GVrs TOP 40 –tem="t Idusi2008h> GVrsC hoëCZngóch"t a m o,hni:ó xtP páe-s Sĩth ttoy?/á"cninhghch"t a tem="t Idusi20tmlh> GVrsh> GVrsĐutâCZngvùpáv!/st , a"cni lhi t Nam,/sa Idus htefe"="ih Phương " /s="httpm-ie,mbai-hat/html"?q=Ti%-%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /it ut=U"_bangk"ctering"b>nđâctìgi utyhtc./tac c/ à c./i,!/srè a" nh styhúhau. Khghếttyun xtPo đ *hkí dệ hgócvi tem="t Idus.ơng | 32tâm, n: “T mìđât mợc*àihm c:hạc./c/ hapáetP i. Đutâe hatem="t Idus14/satht mì*quehmơ tâ xtahutâ tpán 1/.h n, a" cát mợc*àinăpáP p,c.ời pátảnbàiào /!/su*d. Dù*qà hanđâc lhi âm,c c20ac c/ à t mìp thypvn lQuÇtem="t Idus1*que..pht mì"cn*nhᝃ cá nnh /saaBctảnbàiào /!/su*d.”h> GVrsTighni ttc.ha" cud/ âcùpáe hatem="t Idus,ơng | 32ẻ/sa: “V hat mênhah c*b/s Âm,c c20 đâc lhi c./ci/!/su*d soie hac cơn lhi c./c. Ởi t mGv em nstyht mì**dỺnvàoợc"naoi/!/su*d sđnh âmac c cơn yàinvàoxétc./vnh, tyhh cuCZngu*dử)> acCZngnerá thmúhan ũnhng/ c./rá i. Đ hdỺhynhgutâ mì"cn*nhᝃ cá CZngi/!/su*dlh> GVrsT mìnvàorõc c cơn xnểm mvàh,*nểm u mủaBấh hy aCZng hgóc./t*utâe rnóc ât cũd hhh" nh styhúhautảlu v gtyh c *ndỺhy xtPh ny páttyc hniCZngóv em nsty. T:hếttyunl ham,aBấ lhi nhgutâ mìe hasle mvp,ci,.< tnhasypvn xtP pávo h cuutyhc./rá i*q d/ hthh hyg c cơnbàinvi hhy haaBíc tghebcnâch xtđân .mũ GVrspn

sles="extrc-fi:bFr"/sdiefc=U"oLrdy: ignl _viewM/sa"f"sZME#_=ru hiB< f="httplưnhẝo/ gc < | ief"_yriDwnProfplmChave"sZME9Z086C8mac="httplưg/ góp: /eivp> /sovcolas=s"ng"ungig.le>< /sovh4ờ Sĩĩhàócự2> 4 funvcolas=s"ng"=U-Typenam< /sosovefc=U"oLr er=icfo"gabCing ctef="h/cpne-si">N/-ao-A>Uph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>gwindth="1455olaght="1615ola="inghảnA>Up"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/94_94tars/b/6/7/7/77386d7daaf0b4931baa171083a441447518008358g" /> ibe/sosovcolas=s"ng"mil- /soso3>N/-ao-A>Uph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>nvnA>Ueiv /sosovv N/Ph"t-Quynh-A>Uph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>gwindth="1455olaght="1615ola="ingPnvn Qt*hA>Up"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/94_94tars/b/6/1/f/1f20824846b214e5eb7d4808172a96f2_1388921792" /sosovcolas=s"ng"mil- /soso3>N/Ph"t-Quynh-A>Uph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>Pnvn Qt*hA>Ueiv /sosovv N/HoalefRra grph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>gwindth="1455olaght="1615ola="ingHo/ gg Rra grp"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/94_94tars/b/6/5/f/5f732a84bfba6ba0230e106d4e49ba38_1392089379" /sosovcolas=s"ng"mil- /soso3>N/HoalefRra grph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>Ho/ gg Rra greiv /sosovv N/Z3x-Hoalefe'/aveh"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>gwindth="1455olaght="1615ola="ingƯpáHo/ gg Pc.c>Tnhttp://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/94_94tars/b/6/4/d/4d1f21e880c39660e6f87ea0c77b597f_1330937807" /sosovcolas=s"ng"mil- /soso3>N/Z3x-Hoalefe'/aveh"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>ƯpáHo/ gg Pc.ceiv /sosovv N/V-M." mach"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>gwindth="1455olaght="1615ola="ingV.M." macnhttp://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/94_94tars/b/6/4/3/43c4f3cc86b8760193c86bcee9bcf00475382069253" /sosovcolas=s"ng"mil- /soso3>N/V-M." mach"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>V.M." meiv /sosovv /p>/sosovefc=U"oLr er=icfo"gabCing ctef="h/cpne-si">N/T./Uph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>gwindth="1455olaght="1615ola="ingTiPo ThăpáBhhy>Tnhttp://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/94_94tars/b/6/1/d/1d9750c4bd678cb86a9e361dc34f17aa75182570,co" /sosovcolas=s"ng"mil- /soso3>N/T./Uph"ng repfo>< hv=y3đo_-in_ungi=ru hid>TiPo ThăpáBhhyeiv /sosovv tef="httpm-ie,mbai-y3đehtml",>/B%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /itle"="TìmbàiLm/saaBấh Phương " "bum/sach Phương,">pnb>iv < vcolas=s"ng"=U-Typenam< /sosvefe"="iĐ hdC hoTCZngóNai-ch Phương,">ac="http/umCo-LDieu-Chua-T*c-Noih-Phuong/ZW6OCUZBAWIml",3yrgc=U"oLrumCo--windbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa saacibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>ac="http/umCo-LDieu-Chua-T*c-Noih-Phuong/ZW6OCUZBAWIml",3yrgc=U"oLrbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa g hdC hoTCZngóNaeiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " "fc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv ac="http/umCo-LNu-Hoc-< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa sa dth="6409xpight="1619xpi="ingNi,!Hl. acibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>ac="httpmumCo-LNu-Hoc-< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa Ni,!Hl. iv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " "fc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv ac="http/umCo-LM/< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa saacibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>ac="httpmumCo-LM/< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa Mhhy Y.mũ -Tâig.le) cteiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " "fc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv < hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa sa/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa Ct*nh Tt cũThttyun leiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C%C4%90an+Tr%B0%C6%E1%BB%9Dng+ft.+Hi%E1%BB%81n+Th%E1%BB%A5c+ft.+Akiinongan+ft.+Vy+Oah+ft.+/IW+C%B0%C6%E1%BB%9Dng+ft.+3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêerT"cnbift. H hdrThac ft. AkiiniPh"n ft. Vy Oahft. N"t Ccno- ft. h Phương " acc=U"oLrTmle">iêNu*vC/sa< ne > /sosvv /p>/sosvefe"="iCha LâEm G aui-ch Phương,">ac="http/umCo-LChi-La-Em-GiT-Di--Pch-Ph/"3g/ZWZB0I67l",3itlc=U"oLrumCo--windbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa saacibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>ac="httpmumCo-LChi-La-Em-GiT-Di--Pch-Ph/"3g/ZWZB0I67l",3itlc=U"oLrbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hiLm/sa Cha LâEm G auieiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " acc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv ivcolas=s"ain er=icfoam< er=icfo_"sry /s> tef="httpm-ie,mbai-o_"srl",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /imle"="Saumbàio_"sraBích Phương " IP/_" m C)> ,Có h Phương " eiv 2 /sosvcolas=s"ng"=U-Typenam< /sosvef="httpmo_"sripCo-LM/acc=U"oLro_"sriwindbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcpwind"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/128_72e-omb_vi" m/0/e/0e "a3b73a82cf5d67046fe85115f8f2_139658,co1" acibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>acc=U"oLrbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcMhhy Y.mũ -Tâigtem="t Idus14/s3)eiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " acc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv acc=U"oLro_"sriwindbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcpwind"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/128_72e-omb_vi" m/6/d/6d8e62a5c22e354e4d1d335828fd9f6f_1391961492" acibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>acc=U"oLrbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcMhhy Y.mũ -Tâieiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " acc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv acc=U"oLro_"sriwindbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcpwind"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/128_72e-omb_vi" m/8/7/870f7de1ae56d74da377a4f628f45bdc_1387059474" acibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>acc=U"oLrbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcKhnnvo- Lt..geiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " acc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv /p>/sosvef="httpmo_"sripCo-LEm-M/"3--Pch-Ph/"3g/ZW66C7A9l",3itle"="iEm Mt*nh -ch Phương,">acc=U"oLro_"sriwindbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcpwind"http://state.mp3.zdn.vn/avatthmb/128_72e-omb_vi" m/2/9/29ad9e995b1ed3c8d08d732dbac1df4b_1373286438" acibe/sosvcolas=s"ng"mil- /soso>acc=U"oLrbCing ctefh"ng repfo>< hv=y3đ"Co-_=ru hio_"srtcEm Mt*nheiv /sosov > vef="httpm-ie,mbai-hat/Co-l",3iB%C3%ADch+Ph%C6%B0%C6%A1g" /iomp=ru hidfe"="imbài hát CcaBiêh Phương " acc=U"oLrTmle">iêh Phương " eiv > /sosvv i/soricol>ivd="vreatomm cid=n"tmoicomm cidbeivcolas=s"ain=U-Typeckbyricomm cidb/sorlas=U"_yr=U-Typeckbyrle" > Bhhy l tnpn colas=s"fn-comm citen" a/hve"_yricomm ciCn" a/hv>iv > pn /ut=U"_bangk"ctef="http://mp3.1ing.vn'/ownh/"3g- sLe-3ghd"3g/25l",3it>qjp- xtPoemhc xCa./sosvd="vreatommnetNica esamle"="Saug/ g fc=U"oLrsn-aotcp/sori /sncola"_yrim/hiomm ciDivtcpisncola"_yriorCiomm ciDivtcpisncolac=U"oLrcomm citmjs" /sovcolac=U"oLravaut=>Tng"//uttng up">nhC3url(://mp3.avaut=.me.zn/akin >/_noavaut=50.png)i" -ost"Pl pt onl 2px 2px/sd/sosv > e"sZMED_CA_afafojaljgfajkfm? ="md50&th="1050&ght="1650&">/tcpn >issorld/sos /c=U"oLrcomm cit/aesasd/sos /sosor > c ah Shift'csE a/h*uPhxt*nhị em . h hy l tnppc aghd/ âào5ps kcựibe > /sossn cola"_yricomm ciC gimlc=U"oLrcomm citc g">ps kcựbe > /sospn